//////
You are here: Home > Marketing > W PIERWSZYM RZĘDZIE

W PIERWSZYM RZĘDZIE

W krajach socjalistycznych proces przechodzenia od marketingu tradycyjnego do współczesnego przebiega odmiennie. Współczesny marketing znajduje zastosowa­nie w pierwszym rzędzie w eksporcie z krajów socjalistycznych do krajów kapita­listycznych. Wynika to z konkurencji występującej na rynkach krajów kapitalis­tycznych, z ostrej walki o konsumenta i użytkownika. Proces ten jest przyspieszany przez dążenia krajów socjalistycznych do zdobywania wymienialnych dewiz, niezbędnych do zakupu surowców oraz dóbr i usług inwestycyjnych i konsumpcyj­nych z krajów kapitalistycznych. Wymiana natomiast między krajami socjalistycznymi posiada, jak dotychczas, głównie charakter bilateralnego clearingu. Brak jest” wymienialnych walut lub wymienialnej wspólnej waluty. Utrudnia to identyfikację interesów eksportera i importera; decydującą rolę w wymianie między tymi krajami odgrywają dwustronne państwowe umowy handlowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *