//////
You are here: Home > Marketing > TYPOWY UKŁAD

TYPOWY UKŁAD

Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej, podobnie jak przedsiębiorstwo kapitalistyczne, działa w skomplikowanym otoczeniu zewnętrznym. Otoczenie to jest częściowo podobne. Nawiązując do opisanego wyżej miejsca przedsiębiorstwa w systemie ekonomicznym państwa kapitalistycznego, można na przykład stwier­dzić, że w gospodarce socjalistycznej przedsiębiorstwo jest również częścią składową systemu ekonomicznego i wpływa na inne elementy tego systemu, a jednocześnie jest od nich zależne. Typowym tego przykładem jest wzajemny stosunek między przedsiębiorstwem a odbiorcą jego produktów czy usług; z jednej strony, przedsię­biorstwo musi się liczyć z występującą realną siłą nabywczą, z drugiej zaś — może w pewnym stopniu kształtować popyt swoich odbiorców. Przedsiębiorstwa produk­cyjne mają dotychczas w krajach socjalistycznych zbyt silną pozycję wobec od­biorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *