//////
You are here: Home > Marketing > ROZPATRYWANA CENA

ROZPATRYWANA CENA

Kanał taki zależy od wielu czynników. Można go skracać, wyłączając na przykład hurtownika, lub wydłużać, włączając na przykład różnych agentów, co ma często miejsce w handlu zagranicznym. Obok pośredników, istotną rolę w dostarczaniu dóbr i usług do ostatecznych odbiorców odgrywa transport i magazy­nowanie. Mówiąc więc o kanale dystrybucji ma się na myśli dostarczanie właściwego s.     dobra lub usługi do konsumentów lub użytkowników.Promocja obejmuje wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami i dotyczy dwóch podstawowych zagadnień: informowania klientów o dobrach i usługach możliwych do nabycia „oraz nakłanianie do ich zakupu. Transakcja zakupu-sprzedaży jest ostatecznym, praktycznym celem każdego przedsiębiorstwa.Cena rozpatrywana w kontekście tworzenia odpowiedniej kompozycji elementów marketingu~musi być dostatecznie atrakcyjna dla odbiorcy, aby zdecydował się na kupienie danego dobra czy usługi. Musi óha uwzględniać nie tylko warunki ekonomiczne, lecz także odpowiednie, obowiązujące na terenie działania przed­siębiorstwa przepisy prawne dotyczące cen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *