//////
You are here: Home > Marketing > PODJĘTE RYZYKO

PODJĘTE RYZYKO

Ryzyko, wreszcie, z tytułu pożaru czy powodzi, zepsucia się towarów podczas magazynowa­nia czy zniszczenia się ich w transporcie może być przedmiotem odpowiedniego ubezpieczenia: w tym przypadku ubezpieczający się ponosi tylko koszty ubezpie­czenia. Są jednak pewne ryzyka, których nie da się przenieść na inne instytucje i od których nie można się ubezpieczyć. Zaliczyć do nich można na przykład zmiany w popycie. Pomocne w tym przypadku są prognozy, które sporządza się na podsta­wie informacji rynkowych. Informacje te pozwalają poznać wielkość popytu na dane dobra czy usługi, jego lokalizację i szczegółową charakterystykę. Rozpoznanie szcze­gółowych segmentów rynku (dokładniej mówi się o tym w dalszych rozdziałach pracy), występujących na nich zwyczajów, preferencji i tendencji oraz rozpoznanie siły oddziaływania konkurentów, ich zakresu działania i planowanych przedsię­wzięć ułatwia w znacznym stopniu danemu przedsiębiorstwu lub instytucji o szer­szym zasięgu (do szczebla krajowego włącznie) podejmowanie racjonalnych decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *