//////
You are here: Home >Archive for the Marketing Category

PUNKT WYJŚCIA

Za punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych i inwestycyjnych przyjmuje się bieżący i przyszły popyt konsumentów i użytkowników. Wiąże się to z aktywną polityką marketingową przedsiębiorstwa, nastawioną na poszukiwanie klientów. Wtórne, co nie oznacza, że mało ważne, staje się poszukiwanie technicz­nych możliwości zaspokajania potrzeb.Marketing jako sposób rozumowania oraz praktycznego działania zyskał w os­tatnich latach uznanie również w krajach socjalistycznych, gdzie jest mutatis mutan- d%8 stosowany zarówno w międzynarodowej wymianie gospodarczej, jak i w gospo­darce wewnętrznej. Marketing współczesny w krajach kapitalistycznych znalazł zastosowanie wcześn’ej na rynkach wewnętrznychjtiiż-w-eksporcie. Było to uza­sadnione ze względu na łatwiejsze opanowani e-własnego rynku krajowego4poznanie krajowego popytu.

Read Comments

W PIERWSZYM RZĘDZIE

W krajach socjalistycznych proces przechodzenia od marketingu tradycyjnego do współczesnego przebiega odmiennie. Współczesny marketing znajduje zastosowa­nie w pierwszym rzędzie w eksporcie z krajów socjalistycznych do krajów kapita­listycznych. Wynika to z konkurencji występującej na rynkach krajów kapitalis­tycznych, z ostrej walki o konsumenta i użytkownika. Proces ten jest przyspieszany przez dążenia krajów socjalistycznych do zdobywania wymienialnych dewiz, niezbędnych do zakupu surowców oraz dóbr i usług inwestycyjnych i konsumpcyj­nych z krajów kapitalistycznych. Wymiana natomiast między krajami socjalistycznymi posiada, jak dotychczas, głównie charakter bilateralnego clearingu. Brak jest” wymienialnych walut lub wymienialnej wspólnej waluty. Utrudnia to identyfikację interesów eksportera i importera; decydującą rolę w wymianie między tymi krajami odgrywają dwustronne państwowe umowy handlowe.

Read Comments

UJEMNY WPŁYW

Wewnątrz danego kraju socjalistycznego podstawową trudność przy przechodzeniu do stosowania współ­czesnego marketingu stanowi brak bardzo często jeszcze identyfikacji interesów producentów dóbr i usług z’interesami konsumentów lub użytkowników. W rezul­tacie tego producenci nie zawsze są zainteresowani produkcją towarów i usług, na jakie występuje popyt. Ponadto w krajach socjalistycznych często jeszcze nie w pełni docenia się korzyści wynikające ze stosowania zasad współczesnego marke­tingu również na rynku wewnętrznym. W rezultacie następuje swego rodzaju izola­cja rynku wewnętrznego od rynku zagranicznego, polegająca na rozbieżnych spo­sobach postępowania w produkcji i handlu na rynku krajowym i w przypadku eks­portu. Wpływano ujemnie zarówno na rozwój eksportu jak również na dostosowanie podaży do popytu na rynku wewnętrznym.

Read Comments

ADAPTOWANIE WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU

Adaptowanie współczesnego marketingu do warunków socjalistycznego gospodarowania wynika z istotnych cech marketin­gowego działania, które pozwalają usprawnić to gospodarowanie. Najważniejsze znaczenie marketingu polega na kompleksowym traktowaniu procesów gospodar­czych i ich przebiegu wzdłuż całej drogi od producenta do konsumenta lub użytkow­nika dóbr i usług. Strumień ten, poczynając od surowca, kończy się na konsumencie lub użytkowniku dobra lub usługi. Marketing jest procesem gospodarczym, za pomocą którego dostosowuje się produkty do potrzeb rynku i przenosi się prawo własności z jednego na innego uczestni­ka rynku  Marketing współczesny będąo dużo szerszym pojęciem niż sprzedaż, obejmującym całą działalność z punktu widzenia .konsumenta lub użytkownika; musi przenikać wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa.

Read Comments

WARUNKI DZIAŁANIA

Stosowanie współczesnego”marke­tingu powinno się opłacać wszystkim uczestnikom rynku.Warunki, w jakich działają obecnie przedsiębiorstwa, różnią się istotnie od wa­runków, jakie występowały w przeszłości. Szybki rozwój nauki oraz techniki i tech­nologii dóbr i usług spowodował, że przedsiębiorstwa mają do dyspozycji maszyny elektroniczne, precyzyjne metody matematyczne oraz liczne psychologiczne metody badawcze. Równocześnie wzrasta szybkość komunikowania się ludzi między sobą dzięki stosowaniu nowoczesnych środków masowego przekazu. Wraz ze wzrostem stopy życiowej ludności zwiększa się jej popyt na coraz to nowe dobra i usługi. Wzrasta konkurencja w zakresie produkcji i dystrybucji, wynikająca między innymi z koncentracji i centralizacji kapitału.

Read Comments