//////
You are here: Home > Marketing > ADAPTOWANIE WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU

ADAPTOWANIE WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU

Adaptowanie współczesnego marketingu do warunków socjalistycznego gospodarowania wynika z istotnych cech marketin­gowego działania, które pozwalają usprawnić to gospodarowanie. Najważniejsze znaczenie marketingu polega na kompleksowym traktowaniu procesów gospodar­czych i ich przebiegu wzdłuż całej drogi od producenta do konsumenta lub użytkow­nika dóbr i usług. Strumień ten, poczynając od surowca, kończy się na konsumencie lub użytkowniku dobra lub usługi. Marketing jest procesem gospodarczym, za pomocą którego dostosowuje się produkty do potrzeb rynku i przenosi się prawo własności z jednego na innego uczestni­ka rynku  Marketing współczesny będąo dużo szerszym pojęciem niż sprzedaż, obejmującym całą działalność z punktu widzenia .konsumenta lub użytkownika; musi przenikać wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *